Rozwód z orzeczeniem o winie konsekwencje jest właściwie pewny, chciałbym zapytać o kwestie dotyczące podziału majątku w takich okolicznościach

2019-09-10

Nie spotkałem się jeszcze z takim orzeczeniem sądowym. Rozwód z orzekaniem o winie przede wszystkim nie ma wpływu na władzę rodzicielską rodziców, ani na kontakty z małoletnim. Jeżeli małżonkowie decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie powinni wziąć pod uwagę, że okres oczekiwania na orzeczenie rozwodu znacznie się wydłuży, a winę małżonka należy poprzeć dowodami. Rozwód z orzeczeniem o winie konsekwencje jest właściwie pewny, chciałbym zapytać o kwestie dotyczące podziału majątku w takich okolicznościach. Roz­wód z orze­cze­niem o winie będzie miał rów­nież wpływ na zasa­dy dzie­dzi­cze­nia. Wysokość opłaty nie jest uzależniona od rodzaju roszczenia i wynosi tyle samo w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie. Poni­żej wyja­śni­my, czym się cha­rak­te­ry­zu­je roz­wód z orze­cze­niem o winie oraz jakie są jego kon­se­kwen­cje dla oby­dwu mał­żon­ków. Rozwód z winy małżonka przynosi określone korzyści drugiej stronie. Strona procesu musi pamiętać, iż w toku sprawy musi udowodnić nie tylko swoje żądania związane z orzeczeniem o winie drugiego z małżonków, lecz również wszystkie inne twierdzenia,. Małżonek, który związał się z inną osobą dopiero po trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego nie ponosi winy za rozwód wynikający z powyższej „niewierności”. Sąd może rozwiązać małżeństwo poprzez rozwód z winy jednego albo obojga małżonków. Orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego nie ma bezpośredniego wpływu na rozstrzygnięcie sądu w kwestii powierzenia władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi. Sam jednak rozwód z orzeczeniem o winie może być podstawą do orzeczenia alimentów na małżonka, który nie został uznany za winnego od małżonka wyłącznie winnego. Podsumowując, sytuacja Eweliny i Jacka wymaga zrobienia bilansu zysków i strat w zakresie orzekania o winie małżonka w toku postępowania rozwodowego. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie wnosi się zawsze do sądu okręgowego. Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie? Czy jest to możliwe i jakie konsekwencje prawne mogę ponieść, jeśli nie doszło do podziału majątku? Rozwód bez orzekania o winie zamyka jej drogę do ubiegania się o alimenty od byłego. Sąd orzeknie o winie biorąc pod uwagę całokształt materiału dowodowego zebranego w danej sprawie. Uzyskanie wyroku rozwodowego z orzekaniem o winie wiąże się z innym podziałem kosztów – strona przegrywająca proces jest obowiązana zwrócić drugiej stronie wszystkie koszty postępowania. Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku i na alimenty? Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie i wówczas następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków jej nie ponosił. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie małżonek niewinny albo małżonek winny w razie uznania winy obojga może domagać się alimentów, jeśli znajduje się w niedostatku. Jednak niepodważalne dowodowy w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie mają decydujący wpływ na wynik sprawy rozwodowej. Jest tak nawet w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, chyba że okoliczności będące podstawą orzeczenia winy jednej ze stron mają wpływ na ich majątek. Jeśli więc małżonek wnosi o rozwód z wyłącznej winy współmałżonka, gdyż w ten sposób chce na przykład ograniczyć go we władzy rodzicielskiej, to niestety, nie tędy droga. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie tak samo jak w przypadku rozwodu z winy obydwojga małżonków, byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów jeżeli znajdują się w niedostatku. Oprócz danych osobowych małżonków oraz danych adresowych właściwego sądu, pozew o rozwód powinien więc zawierać informację o roszczeniach oraz uzasadnienie. Sąd może jednak uznać, że wyłącznie winnym rozkładu pożycia był mąż, albo żona bądź oboje, i wówczas orzeka rozwód z winy tej osoby bądź obojga małżonków. Małżonek niewinny może wystąpić z takim żądaniem, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka. Wbrew obiegowej opinii, dochodzenie alimentów w przypadku rozwodu bez orzekania o winie również jest możliwe, choć zazwyczaj jest to znacznie trudniejsze. Otóż rozwód z orzekaniem o winie kształtuje przede wszystkim późniejszy obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami. W praktyce jednakże w toku postępowań rozwodowych z orzekaniem o winie dowody z nagrań zdarzają się niezwykle często. Moje zdanie jest takie, że w sprawach z orzekaniem o winie zazwyczaj chodzi o alimenty na byłego małżonka. Rozeszliśmy się z orzeczeniem winy męża, sąd przyznał mi alimenty 500 zł.